Vedtægter


§ 1 Selskabets navn er ”Det Danske Edgar Allan Poe Selskab”.

§ 2 Selskabets hjemsted er i København. Det stiftende møde blev afholdt i Library Bar på Hotel Plaza i København lørdag d. 20. oktober 2007.

§ 3 Selskabets formål er at udbrede og fremme kendskabet til og interessen for Edgar Allan Poes liv, forfatterskab og univers samt skabe et forum, hvor medlemmerne kan mødes. Vi hoster desuden en hjemmeside om selskabet og Edgar Allan Poe.

§ 4 Enhver med interesse og nysgerrighed for Edgar Allan Poe og hans værker og som kan støtte selskabets formål kan optages som medlem.

§ 5 Kontingent. Til drift af selskabet og fremme af dets formål betaler hvert medlem et årligt kontingent (150 kr.). 

§ 6 Regnskabsåret følger kalenderåret og vedlægges sammen med indkaldelse til næste generalforsamling.

§7 Generalforsamlingen afholdes hvert år så tæt på Poes fødselsdag (den 19. januar) som muligt. Forslag/emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§ 8 Valg af formand og næstformand finder sted på generalforsamlingen og gælder for et år. Genvalg kan finde sted.

Comments are closed.